حقوق صاحب‌ ملک در صورت عدم تخلیه مستاجر

این موضوع را باید در دو حالت مورد بررسی قرار دهیم.

تخلیه‌ نکردن مستأجر در فرضی که قرارداد اجاره عادی است

در ابتدا به این موضوع در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستأجر قرارداد اجاره را به‌صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم.

در خصوص قرارداد‌های عادی فرقی بین این که قرارداد به‌صورت دستی و بر روی برگه تنظیم شده باشد یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل‌استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید.

مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند.

در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستأجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مسئله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

تخلیه نکردن مستأجر در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است

در مورد تخلیه‌ نکردن مستأجر باید به شما بگوییم زمان بیشتری طی خواهد شد، زیرا در این صورت با صدور حکم، مستأجر حق تجدیدنظرخواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستأجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجرائیه نشود می‌توانید مستأجر را به تخلیه مجبور کنید.

نکته مهمی که باید بدانید آن است که زمانی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و… را پرداخت نکرده باشد، نمی‌توانیم خودمان شخصاً این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم.

بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه، دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرا دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستأجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رأی دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستأجر مسترد کند.