جعل در فتوکپی سند غیر مصدق فاقد وصف کیفری است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۴۶۲۰۰۷۸۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۱۰/۲۹

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای الف.الف. ت. مبنی برجعل گواهینامه موقت پایان تحصیلات مربوط به دانشگاه صنعتی شریف که مطابق آن تحصیلات ازکاردانی به کارشناسی ونام رشته ازمهندسی برق به مهندسی برق -سیستمهای کنترل وابزار دقیق ومیانگین کل از۱۱/۰۵ به ۱۵/۰۵ تغییر یافته است وهمچنین استفاده از این سند مجعول ، باعنایت به کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی وانقلاب ناحیه دوتهران ، اعلام جرم ازسوی دانشگاه صنعتی شریف ومکاتبات صورت گرفته دربرگهای دوم وسوم پرونده بین دانشگاه مذکور وشرکت نیمه هادی عمادعلم به وقوع بزه حاصل می شود.لذا وبادرنظر گرفتن تفسیر منطقی مقررات مربوط به جعل واینکه اینگونه اعمال نظم عمومی رامختل می کندبااستناد به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نامبرده را بابت جعل به تحمل سه سال حبس وبابت استفاده ازسندمجعول نیزبه تحمل سه سال حبس محکوم می نماید. اجرای رأی مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواهدبود یکی ازمجازاتهای سه سال حبس اجراخواهدشد.رأی صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶۳ دادگاه کیفری دو تهران-مسعود معصومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظر خواهی آقای الف.الف. ت. با وکالت آقای م. ش. و وکالت بعدی آقای ی. ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۰۹ مورخ ۹۴/۷/۱ صادره از شعبه ۱۱۶۳ دادگاه کیفری دو تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل دو فقره مجازات سه سال حبس به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع اعلام جرم دانشگاه صنعتی شریف توجها به محتویات پرونده خصوصا مفاد نامه شماره ۱۰۰۱/۶۳۹۱ مورخ ۹۵/۶/۳ دفتر حقوقی آن دانشگاه اقدام تجدید نظر خواه از قبیل جعل در فتوکپی سند غیر مصدق بوده که با عنایت به رویه قضائی و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه بشماره های ۷/۴۹۰۲ مورخ ۶۸/۹/۱۲ و ۷/۲۰۷۳ مورخ ۷۸/۳/۵ جرم محسوب نمی شود لذا دادگاه با رعایت مفهوم ماده ۵۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ و اجازه حاصل از بند ب ماده ۴۵۵ قانون ائین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ دادنامه تجدید ن. خواسته را نقض قرار منع تعقیب تجدید ن. خواه راصادر و اعلام می نمایداین رای قطعی است.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاههای تجدید نظر استان تهران- مستشار
محمد سعید ظاهری – بهزادکامجو/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *