ثبت هبه‌ نامه الزامی است و در صورتی‌ که هبه به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۰۱/۲۳
 شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۲۶

 رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ل. به وکالت از هیئت ‌امنای چ. اسلامشهر به‌طرفیت ۱- الف.ع. ۲- ج.ع. ۳- الف.ع. ۴- ن.ع. ۵-ک.ع. ۶- ع.ع. ۷- خ.ع. ۸- ع.ع. به خواسته صدور حکم بر تأیید و تنفیذ عقد هبه معوض پیوستی و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ مشاعی یک قطعه زمین به متراژ ۳۰۰ مترمربع دارای پلاک ثبتی عرصه از ۴۲ اصلی و اعیانی دارای پلاک ثبتی ۱۴۶ فرعی از اصلی مذکور (۴۲) به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته که طبق صلح‌نامه رسمی به شماره ۲۹۳۵۷ مورخه ۱۸/۲/۱۳۳۸ دفترخانه . . . تهران ملک مذکور را آقای الف.ق. به مرحوم م.ع. مورث خواندگان منتقل‌شده است و خوانده ردیف اول که احد از ورثه مرحوم م.ع. می‌باشد مقدار ۳۰۰ مترمربع مشاعی اعم از عرصه و اعیان ملک مذکور را به هیئت ‌امنا مسجد چ. واگذار نموده است و خواندگان را مجهول‌ المکان اعلام می‌ نماید نظر به محتویات پرونده که اولاً خواهان دعوی خود را به‌ طرفیت ورثه مرحوم م.ع. تقدیم نموده است لیکن دلیل یا گواهی انحصار وراثت خواندگان را ارائه ننموده است ثانیاً دعوی تنفیذ هبه نامه که به‌عنوان سند مدرکیه دعوی ارائه گردیده است نوعی درخواست تأمین دلیل محسوب می‌شود و دعوی تنفیذ و تأیید دلایل دعوی، دعوی واقعی محسوب نمی‌ شود مگر در مواردی که مطابق نص صریح قانون (تنفیذ وصیت‌ نامه) باشد. ثالثاً مطابق ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت‌ اسناد و املاک ثبت هبه نامه الزامی است و درصورتی‌که به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد لذا نظر به‌ مراتب فوق دعوی خواهان مطابق با مقررات قانونی تقدیم نشده است مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *