تکلیف سود سپرده حاصل از فروش اموال ورشکستگان جهت تقسیم بین غرماء

۱۴۰۰/۰۵/۲۰

۷/۱۴۰۰/۲۰۹
شماره پرونده: ۲۰۹-۷۹-۱۴۰۰ ح

استعلام:
پس از وصول حکم ورشکستگی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، حسابی به نام هر یک از ورشکستگان نزد یکی از بانکها افتتاح و حاصل فروش اموال آنها جهت تقسیم بین غرماء به حساب مربوطه واریز میشود در برخی پرونده های ورشکستگی به سبب برخی از موانع برای تقسیم وجوه از جمله وجود دعاوی حقوقی مختلف این اداره جهت جلوگیری از استهلاک، این اداره کل وجوه موجود در صندوق را در قالب حساب پسانداز کوتاهمدت به نام هر ورشکسته برای مدت شش ماه و بعضا تاسال در بانک سپرده گذاری میکند در مدت سپرده گذاری سودهایی به این سپرده ها تعلق میگیرد که در مجموع اموال همان ورشکسته قید میشود با عنایت به این که منشاء سود حاصله از وجوهی است که متعلق به غرماء بوده، آیا در صورت کفایت دارایی و پوشش
صددرصدی اموال ورشکسته، تقسیم سود سپرده ها بین غرماء امکانپذیر است؟

پاسخ:
نظر به اینکه رابطه ورشکسته با اموالش مادام که تقسیم نشده است، قطع نمیشود و اموال وی صرفاً وثیقه عمومی طلب طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی نسبت به اموال وی ندارند؛ لذا در فرض سؤال که اداره تصفیه امور ورشکستگی با توجه به ماده ۴۴۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ وجوه حاصله را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش آن در حساب پس انداز کوتاه مدت نزد بانک سپرده گذاری کرده است؛ بنا به مراتب فوق سود وجوه فرض سؤال جزو دارایی های تاجر ورشکسته محسوب میگردد و اتخاذ تصمیم مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت آن به غرما تابع احکام مقرر برای دارایی های فرد ورشکسته خواهد بود.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *