توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است، در صورت عدم اجرای صیغه طلاق و سپری شدن مدت حکم، باطل است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۶۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۷/۱۶

 رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به طرفیت خوانده آقای ن.ت. به خواسته مطالبه مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال، نظر به احراز رابطه زوجیت فیمابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی شماره ۴۴۸، دفتر خانه … تهران استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه میگردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰۷۸,۱۰۸۲ از قانون مدنی و مواد ۱۹۴,۱۹۸,۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می‌ باشد.
رئیس شعبه ۲۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – حاجی آقازاده
 
 رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ت. به طرفیت خانم س.ش. با وکالت آقای ق.ح. و ح.ع. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۶ -۱۳۹۳/۵/۴ اصداری از شعبه ۲۵۱ دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه تجدیدنظرخواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال طلاق توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است بنابراین توافقی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای صیغه طلاق، توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تأیید می‌گردد.
 رئیس و مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *