تفکیک املاک چیست و چه مرجعی رسیدگی به این درخواست را بر عهده دارد؟

شاید شما بارها در مراودات اجتماعی و در بحث املاک کلمه ی تفکیک را شنیده باشید.تفکیک از ریشه ی فک ودر لغت به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن از یک کل میباشدو در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزیه کردن مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.بنابر تعرف گفته شده تفکیک در مورد اموالی مصداق دارد که:

۱ ـ مال غیرمنقول باشد همانند خانه، دکان، زمین و حتی آپارتمان

۲ ـ عدم اشاعه در آن یعنی چند نفر مالک آن مال نباشند

۳-در حالت مشاعی،سهم هر کدام از مالکین افراز نشده باشد. مشاع.بدین معنا که تنها یک نفر مالک آن مال باشد مثلاً مالکی قطعه زمینی دارد و با مراجعه به اداره ثبت اقدام به تقسیم آن به چند قطعه میکند، بدیهی است که حالت اشاعه وجود ندارد، و اگر دونفر و یا بیشتر مالک آن مال باشند در اینصورت آن دو نفر مالکین مشاع قطعه زمینی هستند و با بقاء اشاعه، آن زمین را به قطعاتی به وسیله اداره ثبت قسمت میکنند در این حالت قطعات مفروز میگردند. منظور از مفروز در اینجا قطعات تفکیکی است. که البته همچنان مشاع باقی میماند

۴-مرجع رسیدگی به در خواست تفکیک املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اداره ثبت محل و قوع ملک است.

۵-مرجع رسیدگی به درخواست تفکیک املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته و  به اصطلاح فاقد سند رسمی و یا منگوله دار است با دادگاهی است که ملک در نزدیک آن واقع شده است.