تفسیر ماده ۴۵۸ ایین دادرسی مدنی

ماده ۴۵۸ :
در هر مورد که داور یا داوران تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران بطوری که رافع اشتباه باشد ، تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری به داوری ارجاع شده باید بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره _ قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند، با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.
کلمات مهم و قابل توجه :
الف _ قبل از وقوع اختلاف
۱_ مدت زمان، مشخصات طرفین دعوا رافع اشتباه
ب _ بعد از وقوع اختلاف
۱_ حتما اطلاعات داور و طرفین و موضوع داورى بطور روشن
۲_ ابلاغ به داوری
تحلیل ماده :
در این ماده ، همانطوری که از ظاهر آن مشخص می باشد ، تعیین داور ( مطلق ) مشخصات داور ، طرفین و مدت داوری و همچنین موضوع بطور کلی و به صورت رافع اشتباه کفایت می نماید ، اما در صورتی که بعد از بروز اختلاف ، نسبت به تعیین داور یا داوران اقدام شود ، بایستی مشخصات داور یا داوران ، طرفین و موضوع اختلاف ، مدت زمان به صورت روشن و دقیق تعیین شود و در ضمن به داور یا داوران ابلاغ شود ، تا در صورت عدم پذیرش ، طرفین دعوای داورى اقدام مقتضی انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *