تفسیر ماده ۴۵۵ ایین دادرسی مدنی

ماده ۴۵۵ ادم :
متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

کلمات مهم و قابل توجه :
۱_ متعاملین ضمن معامله یا قرار جداگانه
۲_ شرط داوری ( مطلق یا مقید )
۳_ تعیین داور یا داوران قبل یا بعد از بروز اختلاف
تحلیل ماده :
در این ماده قانونی طرفین مختار به تعیین شرط داوری در قرارداد اولیه و یا قرارداد جداگانه می باشند.
در تعیین شرط داوری مطلق ، می بایستی بعد از بروز اختلاف تعیین داور یا داوران شود و در صورت عدم توافق از طریق دادگاه صالح تعیین داور می شود . اما در شرط داوری مقید ، طرفین با کمترین زمان به داور یا داوران مراجعه و درخواست داوری می نمایند، در همین خصوص پیشنهاد می شود برای جلوگیرى از اطاله رسیدگی ، طرفین در قرارداد اولیه داور یا داوران را مشخص نمایند ، و از داور یا داوران تعیین شده ( شرط داوری مقید ) از داور یا داوران قبولی نیز دریافت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *