تفاوت های بین فسخ نکاح و طلاق

١- درمورد  مهر،تفاوت هایی بین فسخ نکاح  وطلاق وجود دارد؛از جمله اینکه هرگاه طلاق  قبل از نزدیکی واقع شود زن،مستحق نصف مهریه  است،درحالیکه درفسخ نکاح هرگاه عقد قبل ازنزدیکی فسخ شود،زن مستحق مهریه نبوده،مگر در زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد .

٢- در زمان طلاق زن باید درطهر غیر مواقعه باشد،درحالیکه در فسخ نکاح این شرط وجود ندارد.

٣- طلاق درحقوق ایران به وسیله  مرد انجام می شود،درحالیکه در فسخ نکاح یا ازطرف شوهر یا  از طرف زن انجام می شود.

۴- فسخ نکاح هیچ گونه حرمتی ایجاد نمی کند، درحالیکه درطلاق بعد از ۳ بار حرمت ایجاد می شود .

۵- عدم ثبت طلاق در دفترخانه رسمی جرم شناخته شده،برعکس عدم ثبت فسخ ازدواج در دفترخانه  جرم شناخته نمی شود .

۶- طلاق در ازدواج  دائم است؛اما فسخ نکاح هم در ازدواج دائم هم در ازدواج موقت است.

٧- در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوعی برای مرد وجود ندارد،درحالیکه در طلاق رجعی برای مرد تا زمانی که زن درعده است حق رجوعی وجود ندارد.