تفاوت های اﻋﺪام ﺑﺎ ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ

اعدام با قصاص تفاوت هایی دارد . در واقع حکم قصاص متعلق به شاکی است که میتواند اجرا کند و یا محکوم را مورد بخشش قرار دهد تا قصاص نشود .

در ادامه به اصلی ترین تفاوتهای قصاص با اعدام میپردازیم :

_ ﻫﺮ دو در زﻣﺮه ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﺪنی ﻫﺴﺘﻨﺪ،اﻣﺎ اﻋﺪام ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﻮده ولی ﻗﺼﺎص ﻫﻢ ممکن اﺳﺖ ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻀﻮ .

_ اﺟﺮای ﻗﺼﺎص ﻣﻨﻮط به درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻘﺘﺺ منه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،اﻣﺎ اﻋﺪام ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﻗﺎمه دﻋﻮا از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪعی اﻟﻌﻤﻮم واﻗﻊ می ﺷﻮد .

_ در ﻗﺼﺎص ﻧﺤﻮه اﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺟﺮم بستگی دارد،اﻣﺎ در اﻋﺪام ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .

_ ﻗﺼﺎص ﻓﻘﻂ در ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص روا می ﺑﺎﺷﺪ،اﻣﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﻋﺪام ﻫﻢ ممکن اﺳﺖ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﻫﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪه .

_ ﻗﺼﺎص ﺣﺪ ﺷﺮعی اﺳﺖ و در کتاب الله بیان گردیده است،اﻣﺎ اﻋﺪام ﺗﻌﺰﯾﺮ اﺳﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا در ﺣﺎﻻت ﺧﺎص ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪه که ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داشتن ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻻت حکم اﻋﺪام را برای ﻣﺘﻬﻢ ﻻزم می گرداﻧﺪ .

_ ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎزاتی اﺳﺖ که یک ﻣﺼﺪاق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ارتکاب ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ وﺿﻊ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﺎء دم ﻫﺴﺘﻨﺪ که اﺟﺮای آن را ﻣﻄﺎلبه ﻣﯽ کنند،اﻋﺪام ﺣﺎﻟﺖ کلی ﺗﺮ و ﻋﻤﻮمی ﺗﺮ اﺳﺖ که ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﻋﻢ از ﻗﺘﻞ و ﻏﯿﺮه حکم ﺑﻪ آن داد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *