تفاوت فاحش میان مبلغ واقعی رهن و مبلغ اعلامی فروشنده ملک مرهونه به خریدار با ارائه اسناد متقلبانه، مصداق بزه کلاهبرداری است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۸۲۹۰۰۶۵۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۸/۰۵

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم س. ع. با وکالت بعدی آقای الف. ک. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش ملک مسکونی که در قبال مبلغ ۵/۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رهن بانک آینده (موسسه اعتباری ریالی …) به شاکی خصوصی آقای ن. ب. با وکالت خانم ک. پ.ح. با ارائه اسناد متقلبانه و وانمود کردن شاکی به این امر که ملک مسکونی موصوف صرفا در قبال مبلغ پنجاه و نه میلیون تومان در رهن بوده و از این طریق مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد شاکی به نفع خود تصاحب نموده است دادگاه با مداقه در مفاد شکایت شاکی خصوصی و اظهارات وکیل ایشان در خصوص نحوه بردن مال موکل توسط متهمه و مفاد قرارداد منعقده ما بین شاکی و متهمه پرونده و اظهارات شهود مبنی بر اینکه متهمه با ارائه فتوکپی سند محل فروخته شده اعلام نمود که محل فروخته شده صرفا در قبال مبلغ پنجاه میلیون تومان در رهن بانک بوده در حالی که جواب استعلام به عمل آمده از بانک آینده حاکی از آن است که محل موصوف در قبال مبلغ پنج میلیارد و یکصد و شش میلیون ریال در رهن بانک موصوف بوده که قدر متیقن در صورت اطلاع شاکی از پرداخت وجه برده شده به متهم و خرید چنین ملکی خودداری مینمود و با عنایت به دفاعیات ناموجه متهم و وکیل ایشان مبنی بر اطلاع شاکی از مبلغ رهن هنگام خرید و فروش ملک رهنی فلذا با احراز عناصر متقلبانه رفتار متهم مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ حکم محکومیت متهمه را علاوه بر رد وجه برده شده به شاکی خصوصی به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام میشود . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
رئیس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران- داریوش وثوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س.ف. بوکالت از طرف خانم س. ع. نسبت به دادنامه شماره۰۲۶۰مورخ۹۴/۳/۲۷ صادره ازشعبه ۱۱۷۴دادگاه عمومی جزایی(سابق) تهران که بموجب آن ومتعاقب شکایت آقای ن. ب. علیه نامبرده دایر برکلاهبرداری از طریق فروش ملک مسکونی که وانمود شده در مقابل مبلغ پانصد و نود میلیون ریال در رهن بانک بوده و از شاکی پنهان نموده، درحالی که بیش از مبلغ مذکوردر رهن بانک بوده است، دادگاه: با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آنرا مخدوش سازد بعمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال ونحوه استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه وایرادی وارد بنظرنمیرسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکوراشکال موثری ندارد لیکن بلحاظ فقد سابقه کیفری تجدیدنظرخواه وی استحقاق تخفیف درمجازات را دارد، بنابراین با اجازه حاصل ازماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات بعدی) با تبدیل و تخفیف مجازات تحمل دو سال حبس مقرر دردادنامه معترض عنه به یکسال ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف ازماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف و تبدیل بعمل آمده در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید مینماید رای صادره قطعی است .
شعبه۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
نوراله خیر آبادی – محمدعلی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه