تفاوت ختم مذاکرات و ختم دادرسی

۱/ختم مذاکرات: تشکیل جلسه ی دیگر، نیاز نیست؛ اما ممکن است دادگاه برای اماده کردن پرونده، اقداماتی مثل کارشناسی یا… را لازم بداند
۲/ختم دادرسی: یعنی دادگاه تمام رسیدگی ها و اقدامات را انجام داده است.
۳/بعد از ختم دادرسی ، ادعای جدید یا دلیل جدید شنیده نمی شود؛
۴/ظرف یک هفته از اعلام ختم دادرسی، دادگاه مکلف به صدور رای می باشد.
۵/گاهی اوقات ممکن است که ختم مذاکرات طرفین و ختم دادرسی مطابق باشد.

دستور موقت

۱/موضوعی که فوریت دارد را می توان درخواست دستور موقت نمود.
۲/فوریت باید در زمان “رسیدگی” احراز شود(بنابراین زمان دادخواست ملاک نیست)
۳/خواسته دستور موقت باید با خواسته دعوا متفاوت باشد.
۴/اگر درخواست دستور موقت رد شود می توان مجدد درخواست دستور موقت نمود.
۵/برای دستور موقت، هزینه دعوای غیر مالی پرداخت می شود.
۶/دستور موقت در قالب قرار صادر می شود.