تفاوت بین غصب و تصرف عدوانی

در تفاوت بین دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی مدنی باید گفت :

۱.موضوع دعوای غصب اعم از اموال منقول و غیر منقول است اما دعوای تصرف عدوانی مدنی و حتی دعوای مزاحمت و ممانعت از حق مقررات در قانون آئین دادرسی مدنی ویژه ی اموال غیر منقول است البته موضوع تصرف عدوانی مقرر در ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲اعم از اموال منقول و غیر منقول است

۲. در دعوای تصرف عدوانی مدنی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست هدف حمایت از متصرف است و اگر به استناد و دلایل مالکیت خواهان نیز توجه می شود تنها به منظور احراز سبق تصرف اوست اما در دعوای غصب موضوع رسیدگی شناسایی مالک (عین یا منفعت )و یا دارنده ی حق است و در صورت اثبات مالکیت یا ذی حق بودن خواهان آثار غصب بر عمل خوانده بار میشود .

۳- دردعوای تصرف عدوانی لازم است استیلای خوانده بدون رضایت متصرف سابق ویا به وسیله نامشروع به دست آمده باشد ولی در غصب هیچ یک از این دو ضرورت ندارد به همین جهت کسی که به بیع فاسد ملکی را به دیگری فروخته و تحویل اوداده می تواند خلع ید او را به عنوان غاصب بخواهد .

۴. از لحاظ فقهی غصب دارای دو حکم تکلیفی است .۱. حرمت عمل ۲.وجوب رد مال مغصوب به مغصوب منه یا ولی او .

علاوه بر آن غصب موجب حکم وضعی ضمان است بدین معنی که مغصوب بر عهده ی غاصب است و تلف و نقص و خسارت آن بر عهده غاصب است و اگر که مال مغصوب تلف شود غاصب باید بدل (مثل یا قیمت )آن را به پردازد که از آن به ضمان تعبیر می شود
.
پس دعوای مترتب بر غصب ممکن است خلع ید از مال غیر منقول یا قلع قمع اعیانی مستحدثه یا استرداد مال منقول مغصوب .الزام خوانده ی غاصب به دادن بدل اعم از مثل یا قیمت مال مغصوب تلف شده و پرداخت ارش و خسارت عیب و نقص مال مغصوب و پرداخت اجرت المثل باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *