تعویض و جابه جایی چک، تبدیل تعهد محسوب می شود و درصورت عدم استرداد چک اولیه، وجه آن قابل مطالبه نخواهد بود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۶۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۱۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۶/۰۳/۰۷

رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۴۲۲۰۰۸۱۰ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۲۲۰۱۵۶۸ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ب. ب. با وکالت خانم ف. ف. به طرفیت آقای م. س. با وکالت خانم ز. ش. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۰۰۰-۰۰۰-۲۰۰ ریال با این توضیح که اظهار نموده است خوانده به موجب تعداد یک فقره چک به شماره ۱۱۰۰۰-۹۴/۷/۱ عهده بانک کشاورزی شعبه دستجرد قم به مبلغ خواسته فوق به خواهان بدهکار بوده و علیرغم مراجعات مکرر حاضر به پرداخت دین خود نمی باشند خوانده نیز در جلسه رسیدگی حضور داشته و اظهار نموده که بواسطه بدهی پدر خانمم چهار فقره چک به خواهان دارم که سه فقره پاس شد و برای آخرین چک یک چک دیگر به مبلغ ۰۰۰-۰۰۰-۲۵۰ ریال دادم که آن را به من اعاده نکرد وچک را برگشت زده در نهایت دادگاه با عنایت به وجود اصل چک در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه که انطباق امضا صادرکننده با صاحب حساب را گواهی نموده است خواسته خواهان را صحیح تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۹۸و۵۱۵ و ۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ۰۰۰-۰۰۰-۲۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ۰۰۰-۴۰۰-۶ ریال بابت هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت مبلغ ۰۰۰-۶۰۰-۶ریال بابت حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدبدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۲۵ دادگاه حقوقی تهران- عبداله کشاورز

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۴۲۲۰۰۸۱۰ شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۱۵ تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س. فرزند م. بطرفیت آقای ب. ب. فرزند خ. با وکالت خانم ف. ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۱۵۶۸ مورخ ۹۴/۱۱/۲۶ صادره از شعبه ۱۲۵ دادگاه حقوقی تهران که بموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۱۱۰۰۰ مورخ ۹۴/۰۷/۰۱ به مبلغ دویست میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر گردیده است با توجه به محتویات واوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی و تبادل لایحه انجام یافته و دفاعیات تجدیدنظرخواه در تمامی مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مبنی بر اینکه در خصوص چک متنازع فیه یک فقره چک دیگر تحت شماره ۰۱۲۶۲۶ مورخ ۹۶/۰۹/۱۵ عهده بانک گشاورزی دستجرد قم به تجدیدنظرخوانده صادر و تحویل نموده و بنا بوده که چک مستند دعوی بوی مسترد گرد توجهاً به عدم انکار تجدیدنظرخوانده نسبت به دریافت چک موصوف و تصریح عبارت «بابت چک کشاورزی»; شماره ۱۱۰۰۰ لایحه دستجرد قم در متن چک شماره ۰۱۲۶۲۶ که حکایت از تعویض و جابه جایی چک و تبدیل تعهد داشته و عنایتاً به عدم انکار تجدیدنظرخوانده نسبت به دریافت چک شماره ۰۱۲۶۲۶ و ادعای اینکه چک موصوف بجای چک مورخ ۹۴/۰۶/۰۱ تحویل و معاوضه شده است که متکی به هیچگونه دلیل نبوده لذا دادگاه بنا به مراتب یاد شده تجدیدنظرخواهی نامبرده را وارد تشخیص و منطبق با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب تلقی و مستنداً به مواد ۲ و ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون یاد شده ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.
شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار و مستشار
جعفر گلدار- رضا موسی وند/پژوهشگاه قوه قضاییه