تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است

 رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. 

ضمناً ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادر شده از هیأت های حل اختلاف کار لازم الاتباع بوده و کاشف از تعلق مستمری به شاکی از تاریخ فوت مورث میباشد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود. بنا به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت و تعلق مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.