تعلق خسارت تاخیر تادیه به دیون شخص متوفی

 

شماره نظریه : ۷/۹۹/۹۴
شماره پرونده : ۹۹-۶۲-۹۴ح
تاریخ نظریه :۱۳۹۹/۰۲/۲۸

استعلام :

آیا پس از فوت شخص به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی میتواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل ترکه محکوم کند؟

پاسخ :
۱- خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکومٌبه مالی تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است، مگراینکه در این فاصله محکومٌ له در اجرای دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.
۲- مطابق ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ علیه، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف میشود و چون محکومٌ له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکومً علیه توسط محکومٌ له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه محکومٌ له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *