تعقیب مجدد متهم در جرایم داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه نیازمند موافقت دادستان است.

نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۷/۹۹/۱۳۳۸
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۱۳۳۸ ک

 استعلام:

در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی و منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است، آیا تجویز تعقیب منوط به موافقت رئیس دادگستری است؟

 پاسخ:

با توجه به مواد ۲۷۸ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که در دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح می شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.