تعدیل اجاره بها 

مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣۵۶ : موجر یا  مستاجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه های زندگی و با توجه به شرایط روز جامعه درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان تعدیل اجاره بها را بنماید، مشروط بر اینکه مدت اجاره منقضی شده باشد و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد در این صورت دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد و حکم دادگاه در این مورد قطعی است”.

پس طبق ماده فوق برای طرح دعوی تعدیل اجاره بها شرایطی لازم است :

اول؛ انقضای مدت اجاره
ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر تعدیل اجاره بها را مشروط به انقضای مدت نموده و برای طرح دعوی تعدیل اجاره بها انقضای مدت اجاره الزامی است.

دوم؛ سپری شدن سه سال تمام شمسی است.
شرط دیگری که محور مطالبه تعدیل قرار می گیرد این است که باید سه سال از آخرین تعدیل واقع شده گذشته باشد.
که در این صورت دادگاه با جلب نظر کارشناس،اجاره بها را به نرخ روز تعدیل خواهد کرد.