تصرف غیر مجاز در قسمت مشاعات ساختمان، مصداق بزه تصرف عدوانی است.

مستندات: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵-
شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۱۵۵۶۰۰۸۰۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۸/۲۶

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام ۱- ن. ب.۳۱ ساله اهل وساکن تهران ۲- الف. ف.ز. ۴۰ ساله اهل وساکن تهران ۳- ح. الف. ۳۳ ساله اهل وساکن تهران ۴- ع.ر.ن. دایر بر تصرف عدوانی در قسمت مشاعات ساختمان با توجه به شکایت شاکی شهادت شهود نظریه کارشناس رسمی اظهارات متهمین وکیفر خواست تنظیمی بنظر دادگاه بزهکاری متهمین فوق محرز است فلذا مست ن.(مستند) به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی وبا رعایت بند ث ماده ۳۸ قانون اخیر الذکر به لحاظ فقدان سابقه کیفری ضمن حکم به رفع تصرف هریک از متهمین را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید رای صادره صرفا نسبت به متهم ردیف چهارم غیابی وظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه وپس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری ۲ تهران -مرتضی اکبری لالیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ب. و اقایان الف. ف.ز. و ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۱۷۰۱۵۳۵ مورخ ۹۴/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری ۲ تهران که متضمن محکومیت هر یک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رفع تصرف از حیث اتهام تصرف عدوانی در مشاعات است با نگرش در مجموعه اوراق ومحتویات پرونده خصوصاً اظهارات شاهد در صفحه ۱۹ پرونده تصویر نظریه کارشناسی در صفحه ۲۶پرونده اظهارات تجدیدنظرخواهها در صفحات۳۸و۳۹و۴۱و۴۲و۵۰ پرونده نظر به اینکه اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهها و صدور حکم بر همین مبنا خدشه وخللی مترتب نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تائید می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
عبدالرحیم دادگرنیا – زین العابدین صادقی/پژوهشگاه قوه قضاییه