تست الکل سنج به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه، اماره قضایی در اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۶۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۱۲/۱۸

رأی دادگاه بدوی

در مورد کیفرخواست شماره … مورخه ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران در خصوص اتهام آقایان ۱- ع.، ۲۲ ساله۲- م.، ۳۰ ساله دایر بر شرب خمر و مضافاً ردیف اول نگهداری مشروب الکلی دست ساز به ارزش دویست هزار ریال؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده نتیجه تست الکل پزشکی قانونی نحوه دستگیری ایشان و اظهارات و اقاریر و دفاعیات متهمان در مراحل تحقیق و دادسرا و جلسه مورخه ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ دادگاه و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که موجب حصول علم و یقین برای این دادگاه گردیده است و بزهکاری ایشان مسلم و ثابت است؛ فلذا دادگاه به استناد ماده ۲۱۱ و ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی هر یک از مشارالیهما را از باب شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی به علاوه متهم ردیف اول را از جهت نگهداری مشروب الکلی به پنج برابر قیمت مشروب الکلی مکشوفه و با رعایت ماده ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به لحاظ وضع خاص ایشان به تحمل یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و کسر آن و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم می نماید. و در خصوص مشروب الکلی مکشوفه با توجه به صورت جلسه معدوم نمودن مورخه ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. و در خصوص اتهام خانم ب.، ۲۷ ساله، دایر بر شرب خمر، با توجه به مجموع محتویات پرونده و دفاعیات و انکار متهم در جلسه مورخه ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ دادگاه و نظر به این که نامبرده مدعی جهل به حکم بوده و صحت ادعای وی نیز محتمل است و اقرار ایشان در مراحل تحقیق به خاطر این که اقرار در محضر دادگاه و عندالحاکم فی القضیه نبوده و هم چنین تست الکل به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه و شرب خمر محسوب نمی شوند و با عنایت به این که در جهت اثبات بزه مذکور در پرونده دلیل یا مدرک محکمه پسندی وجود ندارد و قرائن و امارات موجود نیز مفید علم و یقین دال بر ارتکاب بزه فوق توسط نامبرده نیست، فلذا دادگاه به لحاظ وجود شبهه حکمیه و فقد ادله اثباتی و عدم وجود بینه شرعیه و عدم احراز وقوع بزه و مستنداً به حاکمیت اصاله البرائه و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قاعده فقهی (تدرءالحدود بالشبهات) رأی بر برائت مشارالیها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران- مشاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره …. مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تحمل هشتاد ضربه تازیانه به لحاظ شرب خمر؛ با توجه به مستندات موجود در پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، در اجرای بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مذکور، دادنامه موصوف را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار
حسین رجاء – مجید دوستعلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *