تدلــــیـــس در ازدواج دوم

اگر زوج سابقاً ازدواج کرده باشد ولی به استناد شناسنامه جدید که مشخصات همسر سابقش درآن منعکس نمی‌باشد خود را مجرد معرفی و ازدواج نماید، عمل وی مصداق فریب در ازدواج است.

مستندات:
ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۰۷/۰۲
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۶۲
مرجع صدور:
شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

اتهام آقای ح. فرزند ش. به هویت پرونده مبنی بر فریب در ازدواج موضوع کیفرخواست مورخه ۱۹/۷/۹۰ صادره از دادسرای عمومی ناحیه ۳ تهران دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که حسب شکایت مطروحه، تحقیقات و گزارش مراجع ذی‌ربط ماحصل ماوقع بدین نحو می‌باشد که طرفین با هم زن و شوهر مدت ۵ سال است که دارای زندگی اشتراکی و زوج درحین ازدواج خود را مجرد معرفی و در ایام زندگی زوجه مساعدت‌های مالی به نامبرده نموده، حال متوجه شده که زوج قبلاً دارای همسر بوده و متارکه نموده و با شناسنامه سفید با وی به‌عنوان مجرد ازدواج کرده و در ازای آن متهم با ابلاغ وقت حضور نیافته است. دادگاه بنا به مراتب و با توجه به نتیجه استعلام از ثبت احوال که در گزارش مورخه ۲۷/۲/۹۰ متهم را متأهل و اقدام به طلاق همسر نموده و مفاد عقدنامه که فی‌مابین منعقد شده درآن متهم خود را مجرد معرفی و مؤدای گواهی گواهان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستنداً به ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی النهایه متهم فوق‌التوصیف به تحمل یک سال حبس محکوم می‌گردد و رأی صادره غیابی است و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ الوندی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. [با] وکالت آقای ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۳ مورخ ۵/۱/۹۱ ناظر به دادنامه شماره ۰۰۱۱۵۴ صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل حبس به اتهام فریب در ازدواج می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علی‌هذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۲۵۷ همان قانون تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *