تخلفات اداری در قانون و مصادیق کیفری آن

هرگونه اعمال و رفتاری که حیثیت و جایگاه اداری کارمندان دولت را خدشه دار نموده و مآلاً موجبات نقض حقوق اشخاص و قوانین و مقررات را فراهم نماید تخلف اداری محسوب و مطابق با مواد ۸ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ قابل مجازات است.

تخلفات اداری در قانون

مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت در قوانین موضوعه ایران که جرم می باشند عبارتند از:

اعمالی که حیثیت اداری کارمندان دولت را خدشه دار کند یا موجب نقض قوانین مقررات و یا حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شود، در زمره تخلفات اداری کارمندان دولت محسوب می‌گردد. این تخلفات در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی در ۳۸ بند احصاء گردید که تنبیهات انتظامی مصرحه در ماده ۹ این قانون را که در ۱۱ بند بیان شد، بدنبال دارد.

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی تخلفات اداری به قرار زیر است:

‌ماده ۸ – تخلفات اداری به قرار زیر است:

۱ – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

۲ – نقض قوانین و مقررات مربوط.

۳ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

۴ – ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

۵ – اخاذی.

۶ – اختلاس.

۷ – تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

۸ – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

۹ – تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

۱۰– تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

۱۱ – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۱۲ – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

۱۳ – سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری.

۱۴ – کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

۱۵– سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

۱۶– ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

۱۷ – گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.

۱۸– تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

۱۹– تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

۲۰– رعایت نکردن حجاب اسلامی.

۲۱– رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

۲۲ – اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

۲۳ – استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

۲۴ – داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

۲۵ – هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

۲۶ – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

۲۷ – دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آن‌ها.

۲۸ – دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

۲۹ – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

۳۰ – سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

۳۱ – توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

۳۲ – کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۳ – شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۴– عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

۳۵ – همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

۳۶ – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۷ – عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۸ – عضویت در تشکیلات فراماسونری.

 

مجازات های تخلفات اداری

در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی مجازات تخلفات اداری در ۱۱ بند بیان شده است که عبارتند از:

‌ماده ۹ – تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

‌الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج – کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

‌د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

‌و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

‌ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.

ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی – اخراج از دستگاه متبوع.

ک – انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

 

مصادیق کیفری تخلفات اداری کارمندان دولت

برخی از تخلفات اشاره شده، علاوه بر این که محکومیت انتظامی را در پی دارد، برابر قوانین جزایی جرم و قابل مجازات نیز خواهد بود،به عبارتی دیگر باید بیان داشت برخی از تخلفات کارمندان واجد جنبه کیفری بوده و توسط مراجع قضایی قابل پیگیری و رسیدگی می باشد.

با این وصف، نه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ آذر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و نه در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۷ مهر ۱۳۷۳ هیأت وزیران اشاره ای به مصادیق آن ها نشده است و تنها به ذکر عنوان آن بسنده گردید، در نتیجه برای یافتن هر مورد باید در قوانین موضوعه کنکاش نمود تا آن ها را استخراج نمود.

برخی از مهمترین مصادیق تخلفات اداری که جرم نیز محسوب می شوند، به قرار ذیل است:

۱. ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مندرج در فصل ۱۵ قانون مذکور تحت عنوان هتک حرمت اشخاص و همچنین مواد ۶۹۷ الی ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مندرج در فصل ۲۷ تحت عنوان افتراء، توهین و هتک حرمت

۲- اخاذی

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

۳- اختلاس

مواد ۵ و ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی

۵- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی

قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

۶- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

ماده ۲ قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳

۷- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه

ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی

۸- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی

۹- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر

ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی

۱۰- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری

ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی

۱۱- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی

۱۲- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی

۱۳- رعایت نکردن حجاب اسلامی

تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی

۱۴- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی

۱۵- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر

ماده۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات و الحاقات آن در سال های ۱۳۷۶و۱۳۸۹

۱۶- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر

ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات و الحاقات آن در سال های ۱۳۷۶و۱۳۸۹ و تبصره های ماده مذکور

۱۷- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

۱۸- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی

مواد ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی

۱۹- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها

ماده واحده قانون مجازات افشای سوالات امتحانی مصوب ۱۷/۳/۱۳۴۹

۲۰- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری

مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی

۲۱-توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *