تحلیل ماده ۴۶۱ آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۶۱ :
هرگاه نسبت اصل معامله یا قرارداد راجع به داورى بین طرفین اختلافی باشد ، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
کلمات مهم و قابل توجه:
۱_ اصل معامله یا قرارداد داورى
۲_ دادگاه ابتدا به آن رسیدگی
تحلیل ماده :
همانطوری که از ظاهر ماده فوق مشخص می باشد، هر زمان طرفین اختلاف در خصوص قرارداد پایه ( اصلی ) و یا در خصوص موافقتنامه داوری اختلاف داشته باشند، و اگر یکی از طرفین در مقام درخواست ابطال رای داوری باشد ، خواهان ابطال رای داوری ، نسبت به قرارداد اصلی و یا موافقتنامه داوری نیز اختلاف وجود داشته باشد ، دادگاه قبل از ورود به تقاضاى ابطال رای داوری ، بدوا نسبت به قرارداد اصلی و یا موافقتنامه داوری رسیدگی ماهوی و نظر خود را اعلام می نماید و در صورت لزوم به درخواست ابطال رای داوری رسیدگی شکلی می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *