تحقق خیانت در امانت نسبت به چک هایی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدات صادر می شوند، مستلزم احراز خاتمه قرارداد، استحقاق صادرکننده در استرداد چک و اقدام متهم در جهت وصول وجه چک است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۸۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۳/۲۴

 

 رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س.ش. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت (نسبت به یک فقره چک به شماره … به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۲۹۹۵ مورخ ۲۴/۹/۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ توجهاً به نحوه شکایت وکلای شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و لایحه تقدیمی، ملاحظه تصویر مدارک استنادی وکلای شاکی، تحقیقات معموله، اظهارات شاکی در محضر دادگاه و عنایت به این که به موجب قرارداد سرمایه گذاری عادی بدون تاریخ استنادی وکلای شاکی، چک مذکور درجهت تضمین انجام تعهدات قراردادی شاکی با متهم به متهم تسلیم شده است که به موجب قسمت اخیر بند ۲ ماده ۶ قرارداد استنادی، متهم با وجود شرایطی مستحق وصول وجه چک گردیده است. لذا با توجه به این که، اتمام و حسن انجام تعهدات شاکی مجهول می باشد و هرچند در قرارداد استنادی شاکی عنوان شده که چک تا پایان قرارداد به صورت امانت نزد متهم می باشد، ولکن خاتمه قرارداد و استحقاق متهم در دریافت یا عدم دریافت چک مجهول بوده و از طرفی حسب اظهار وکیل شاکی در محضر دادگاه، متهم تاکنون اقدامی در جهت وصول وجه چک نیز معمول نداشته است. لذا بنا به مراتب، دلیلی که دلالت بر امانی بودن ید متهم نسبت به چک موصوف نماید ارائه و ابراز نشده است و صرف قید عبارت امانت در قرارداد نیز با توجه به سایر مندرجات و مفاد آن، دلالتی بر این امر ندارد و به عقیده این دادگاه، تضمینی بودن آن مسلم می باشد. لذا مطالبه چک مذکور، محتاج اثبات حسن انجام تعهدات قراردادی است که این محکمه مجاز و صلاحیت بررسی آن را ندارد و این امر محتاج اقامه دعوی مدنی است. لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی
 
 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. به وکالت از آقای م.ع. از دادنامه شماره ۰۱۳۶۳ مورخ ۱۵/۱۲/۹۲ شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای س.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک رأی بر برائت ایشان صادر شده با توجه به مندرجات پرونده نظر به این که مطابق رأی دادگاه محترم بدوی یک فقره چک که نزد تجدیدنظرخوانده به عنوان امانت قرار گرفته از ناحیه ایشان و به ضرر شاکی که آن را نزد متهم به امانت سپرده سوءاستفاده قرار نگرفته و درخواست استرداد آن مستلزم طرح دعوی حقوقی است؛ علی هذا دادگاه دادنامه موصوف را که بر مبنای همین استدلال صادر شده صحیح تشخیص و اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص داده و مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور دادرسی در امور کیفری دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *