تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات، صرفاً قبل یا هم زمان با فروش کالا و ارائه خدمت قابل تحقق است و وقوع تخلف مزبور پس از فروش کالا، ممکن نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۳۸۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۱۲/۰۹
 

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با امعان نظر به محتویات پرونده، از آنجاییکه شاکی مبادرت به فروش یک دستگاه خودرو نموده و حسب ادعای خریدار، شاکی به مفاد قرارداد تنظیمی عمل ننموده است، لذا این امر منصرف از تخلف موضوع ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان است که ناظر بر تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات است، زیرا تخلف اخیرالذکر صرفاً قبل از فروش کالا یا ارائه خدمت و یا همزمان با فروش کالا و ارائه خدمت قابل تحقق است و بعد از فروش کالا تصور وقوع تخلف مزبور ممکن نمیباشد، بنا بهمراتب مذکور و به لحاظ انصراف موضوع پرونده از تخلف تبانی و تحمیل شرایط، شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض به، پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکیعنه اعاده میگردد، رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابلاعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری
رشیدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی، نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رأی یادشده را فراهم نماید، ارائه نکرده است و رأی مذکور مطابق مقررات اصدار یافته است، و با توجه به نحوه استدلال تجدیدنظرخواه در لایحه ضمیمه دادخواست تجدیدنظرخواهی (عدم تحویل خودرو در موعد مقرر و اقدام برخلاف قرارداد)، ضمن عدم پذیرش تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ، رأی معترض عنه را عیناً تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی – مولابیگی