تبانی با مالک ملک توقیف شده به منظور رفع توقیف از ملک

شماره دادنامه قطعی :

۸۹۰۹۹۸۲۱۴۵۳۰۰۵۰۳

تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۵/۰۲/۰۴

چکیده :

چنانچه شخصی پس از تبانی با مالک ملک توقیف شده ، با انعقاد قرارداد صوری و طرح دعوی اعتراض ثالث ، ملک را از توقیف خارج نماید عمل وی مصداق بزه تبانی برای بردن مال غیر است .

مستندات :

ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ .

رأی دادگاه بدوی :

در خصوص اتهام آقای ر . ع . ز . آزاد به قید کفالت دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول طبق کیفرخواست اصداری از ناحیه ۷ تهران بدین شرح که شاکی خانم ف. ش. در راستای عملیات اجرایی و در جهت وصول طلب خویش از محکوم له پلاک ثبتی ۳۵/۷۲۶۳ بخش ۱۱ تهران را توقیف می نماید و متهم با تنظیم قرارداد عادی و صوری مورخ ۸۷/۱/۱۷ با محکوم له ( آقای ن . پ ) به عنوان معترض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی یاد شده طرح دعوی و اعتراض می نماید که شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتراض وی را وارد دانسته ، حکم به ابطال اجرائیه ( رفع توقیف ) صادر و اعلام می نماید که متعاقبا” بی اعتباری و غیرواقعی بودن تاریخ مبایعه نامه اثبات و حکم صادره نقض می گردد . با نگرش در اوراق پرونده نظر به اینکه رفتار ارتکابی متهم منطبق با عنصر مادی جعل نبوده و قابل انطباق با عنوان مجرمانه قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند می باشد .

لذا دادگاه با تغییر عنوان مجرمانه به شرح مزبور نظر به مفاد دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۱۶۰۰۴۵۱ و ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۶۰۰۵۳۰ شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۴۱ مورخ ۹۰/۸/۲۲ اصداری از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نظریه کارشناسان رسمی دادگستری پاسخ استعلام اتحادیه مشاوران املاک و تصویر قرارداد مزبور دادگاه اتهام انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستندا” به ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن قرارداد صوری به مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در حق دولت صادر و اعلام می نماید ؛ رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی تهران – علی شرف بیانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر . ع . ز با وکالت آقای الف . ر . ز نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۹۴۳ صادره از شعبه محترم ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب دادنامه معترض عنه حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی بابت تبانی برای بردن مال غیر موضوع شکایت خانم ف . ش صادر گردیده بدین شرح که شاکیه مبلغی را بعنوان طلب از شخصی به اسم آقای دکتر ن . پ میخواسته و در قبال طلب خود ملکی را از شخص مذکور توقیف می نماید .

لیکن تجدیدنظرخواه با هماهنگی مالک ملک مورد شکایت ملک موصوف را با استفاده از فرم مبایعه نامه ای که تاریخ ارسال فرم های مذکور از طرف اتحادیه مشاورین املاک مربوط به گذشته اعلام نموده و تا زمان پاسخ استعلام از آنان استفاده نمی شود لهذا به نوعی مبایعه نامه معامله ملک مذکور جعلی معرفی نموده النهایه تجدیدنظرخواه با استفاده از مبایعه نامه ای تاریخ معامله را قبل از تاریخ توقیف ملک معرفی نماید .

علیهذا با توجه به اینکه اتهام انتسابی مشارالیه محرز است مضافاً اینکه شاکـیه و متهم یا تجدیدنظرخواه دلیل متقن بر نقض دادنامه معترض عنه ارائه ننموده مضافاً اینکه بنظر رای صادره وفق مقررات شرعی و قانونی اصدار یافته لیکن تجدیدنظرخواه باستناد به ماده ۳۷ و بند ج و چ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مستحق تخفیف است علی ایحال مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تخفیف مجازات حبس از دو سال به یکسال حبس تعزیری و تخفیف جزای نقدی از ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به پانصد میلیون ریال جزای نقدی رای صادره را با وصف تخفیف مذکور عیناً تایید و ابرام می نماید . رای صادره قطعی است .

شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار و مستشار

علی امرائی – رضا نوری/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.