تا زمانی که ابطال طلاق به اثبات نرسد فرزند اناث فاقد شوهر محسوب شده و مستحق مستمری است. لذا صرف تحقیقات محلی مانع از دریافت مستمری نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۶۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۴/۲۱

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به محتویات پرونده و ملاحظه طلاق نامه که بموجب دادنامه صادره از محاکم قضایی واقع گردیده که حکایت از جدایی شاکیه از همسرش بوده و صرف تحقیقات محلی مبنی بر همسر داشتن شاکیه مانع بهره مندی شاکی از مستمری نبوده و تا زمانیکه ابطال طلاق به اثبات نرسیده شاکیه در حکم فاقد همسر است. لذا ضمن رد دفاعیات سازمان تامین اجتماعی، شکایت وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری – بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه پنجم تجدیدنظردیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
ساریخانی ـ دلاوری/پژوهشگاه قوه قضاییه