تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجرای قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجرای قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.

نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح

 استعلام:
۱- آیا در اجرای ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجرای قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟

۲. اگر شخصی مال غیرمنقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟

۳. ملاک سبق تصرف در دعوای تصرف عدوانی چیست؟

 پاسخ:

۱. الف- با عنایت به مواد ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اجرای تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجرای قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجرای قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.

ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است نیز امکانپذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندی شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وی اخطار می کند تا در وقت اجرای قرار سند مذکور را ابراز کند.

۲ و ۳. احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.