بیماری صرع و تومور در ناحیه سر زوجه از عیوبی محسوب نمی شود که به زوج حق فسخ اعطا نماید.

تاریخ دادنامه قطعی :
۱۴۰۱/۱۲/۲۴
 

خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ اقای ا. ع. بطرفیت خانم م. ر. دادخواست بخواسته فسخ نکاح تقدیم دادگاه می نماید. و در شرح خواسته بیان شده که در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۰ ازدواج نموده اند و اخیرا متوجه بیماری تومور در ناحیه سر و بیماری صرع در خوانده شده است.که در حین عقد وجود داشته و زوج از ان مطلع نبوده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه ارجاع می شود. وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده و جلسه دادگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ با حضور خواهان تشکیل می شود. و خواهان خواسته را بشرح دادخواست تقدیمی تشریح می نماید. دادگاه پس از رسیدگی ختم ان را اعلام و طبق دادنامه شماره ۰۱/۷/۲۷ و به این علت که خواهان در خصوص ادعای خویش مبنی بر اینکه خوانده مبتلا به بیماری صرع و دارای تومور در ناحیه سر می باشد. دلایل و ی به دادگاه ارائه نداده است.و حتی بر فرض صحت ادعای خواهان مشمول بیماریهای موضوع ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی و عیوبی که موجب حق فسخ برای مرد می شود. نمی باشد. لذا دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بطلان دعوی وی صادر می گردد. ( برگ ۴۱ ) . خواهان به این رای اعتراض می نماید. و تجدیدنظرخواهی در شعبه رسیدگی شده و بموجب دادنامه شماره ۰۱/۹/۲ و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید می گردد. زوج از این رای نیز فرجامخواهی بعمل اورده و تقاضای نقض دادنامه را کرده است.که مشروح لایحه فرجامخواهی در هنگام شور قرائت می گردد. تبادل لوایح انجام سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۰۱/۹/۲ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه
فرجامخواهی اقای ا. ع. بطرفیت خانم م. ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۱/۹/۲ شعبه که بموجب ان دادنامه بدوی مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان بخواسته فسخ نکاح تایید شده است.متضمن علل و جهاتی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه فرجامخواسته را فراهم اورد نمی باشد. زیرا دادنامه موصوف با توجه به محتویات پرونده موافق موازین قانونی اصدار یافته است.و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز با خدشه ای روبرو نمی باشد. بنا به مراتب ضمن رد فرجامخواهی و مستندا به ماده ۳۹۶ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام می گردد.

رییس: س. ب. مستشار: ح. م. مستشار: م. ا.