به نظر می رسد با یک بار ضرب وجرح زوجه نمی توان به فراوانی و گستردگی سوء رفتار زوج در برابر زوجه پی برد و عسر و حرج را محقق دانست!

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۸۲۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۵/۲۵

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم ف.ف. فرزند ب. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت آقای ح.الف. فرزند الف. با وکالت آقای ح.ف. به خواسته صدور حکم طلاق در این پرونده سند ازدواج به شماره ترتیب ۱۳۴۵۸ که در دفتر رسمی ثبت ازدواج . . . حوزه ثبت تهران تنظیم و پیوست پرونده است زوجیت دائم خواهان و خوانده را محرز می کند. خواهان در شرح دادخواست تقدیمی زندگی را به گونه ای توصیف کرد که قادر به ادامه زندگی نیست و به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد واقع شدن در عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق را نمود. او سوء رفتار زوج نسبت به خود را از مصادیق عسر و حرج بر شمرد. خواهان در تبیین و توصیف سوء رفتار گفت خوانده در منزل اسلحه شکاری دارد و بارها مرا با اسلحه تهدید کرد و چندین نوبت به دیوار شلیک کرده و یا با ساطور درب را تخریب کرده است. وسایل منزل را شکانده است و درب خانه و پنجره را جوش کرده مرا از رفتن به منزل برادرم منع کرده است. وی در مقام اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نمود. شهود با حضور در دادگاه و ادا سوگند بر قدر جامعی شهادت ندادند و شهادت برخی از آنان غیرمستقیم و بر اساس شنیده ها استوار بود. دادنامه هایی که پیوست پرونده است مانند دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۰۲۰۰۲۸۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ به خواسته نفقه محکوم به رد شده است اما دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۴۵۰۰۱۴۴ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی-جزایی تهران که به موجب آن خوانده به اتهام ترک انفاق و ضرب وجرح محکوم شد ولی در مرحله واخواهی به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۴۵۰۰۳۰۱ تاریخ ۱/۴/۹۳ همان دادگاه زوج نسبت به ترک انفاق بری و نسبت به ضرب وجرح عمدی تأیید شده است. وکیل خوانده نیز به استناد دادنامه های پیوستی ادعای خواهان را رد کرد و آن را فاقد دلیل و اعتبار دانست ازنظر دادگاه هرچند راه یابی به درون خانواده و کشف واقعیات که در آن جریان دارد به دشواری انجام می شود. و خواهان باید برای تحصیل دلیل اقدامات مؤثر قانونی نماید اما نباید فراموش کرد که خشونت علیه زنان وجود دارد و بیشتر آن ها مکتوم و پوشیده می ماند و اثرات آن به طور شعاعی در جامعه پخش می گردد و افراد دیگر را نیز در بر می گیرد. و پدیده رأی بنام گردش خشونت به وجود می آورد و خشونت در جامعه مستقر و گسترده می کند همچنین افراد تحت خشونت خود به عامل خشونت تبدیل می شوند آن ها هم قربانی خشونت هستند و هم عامل خشونت تبدیل می شوند لذا از نظر دادگاه اثبات یک مورد محکومیت کیفری خوانده به ایراد ضرب وجرح واقعیت های زیادی را منعکس می کند. اما فراوانی، سطح و گستردگی و میزان عمل این رفتار برای دادگاه محرز نیست تا بر مبنای آن اتخاذ تصمیم مناسب انجام گیرد از طرفی محکومیت خواهان به تمکین و رد دعوای نفقه از موانع صدور رأی طلاق است. لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته رأی به رد دعوای فوق صادر و اعلام می نماید. رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای مهلت فوق ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.
دادرس شعبه ۲۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدیان امیری
 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. به طرفیت آقای ح.الف. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۶۲۴- ۲۳/۴/۹۳ صادره از شعبه ۲۵۴ دادگاه عمومی خانواده که بر صدور حکم رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته طلاق، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *