بنچاق یا دفترچه مالکیت، فاقد مالیت بوده و نمی تواند موضوع بزه خیانت در امانت قرار گیرد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۰۰۹۹۸۰۲۴۶۳۰۰۲۵۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۹/۰۳

رأی دادگاه بدوی

اتهام آقای سید ع. ح. آزاد به لحاظ عدم دسترسی دائر بر توهین و خیانت در امانت موضوع شکایت خانم س. الف. با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکیه اظهارات گواه و تصویر سند عادی امانت بشرح منعکس در کیفر خواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرز است علیهذا دادگاه مستندا” به مواد ۶۰۸و۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل ۵ ضربه شلاق تعزیری باتهام توهین و ۶ ماه حبس باتهام خیانت در امانت محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد.
رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران-عبدالغنی بخشی جویباری

رأی دادگاه بدوی

واخواهی اقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۸۰۳۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ که به اتهام توهین به ۵ ضربه شلاق و به اتهام خیانت در امانت به تحمل ۶ ماه حبس محکوم گردیده است با توجه به اینکه در این مرحله از رسیدگی دلیلی بر نقض دادنامه و برائت خویش اقامه نکرده است با رد واخواهی و تائید اصل دادنامه النهایه وضعیت خاص مجازات شلاق را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران-عبدالغنی بخشی جویباری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.ع. ح. و خانم س. الف. از دادنامه شماره ۹۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ صادره از شعبه ۱۱۷۸ دادگاه کیفری ۲ تهران که به موجب آن واخواهی آقای س.ع. ح. رد و در نتیجه وی از بابت اتهام انتقال مال غیر به یکسال حبس و رد مال و جزای نقدی و از بابت اتهام توهین به شلاق و از بابت اتهام خیانت در امانت به تحمل ۶ ماه حبس محکوم گردیده است با مداقه در اوراق پرونده نظر به اینکه به صراحت ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) موضوع خیانت در امانت می بایستی مال اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که آثار مالی بر آنها مترتب است مثل چک و سفته بوده و مفهوما” چیزی که قابلیت داد و ستد نداشته و دارای منفعت عقلایی مشروع نبوده مال تلقی نمی گردد و با عنایت به اینکه صرف بنچاق یا دفترچه مالکیت مستقلا در عرف قابلیت داد و ستد را ندارد لذا با وصف مذکور مال تلقی نشده و بر همین مبنا اطلاق عنوان خیانت در امانت بر آن موجه نخواهد بود و توجها به اینکه بدلالت شکایت شاکی به شرح صفحات ۳۲ و ۳۷ پرونده اهانت بصورت تلفنی بوده و کسی نمی توانسته ناظر و شاهد آن باشد علیهذا با این اوصاف تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول را در خصوص اتهامات اهانت و خیانت در امانت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص موارد یادشده مستندا به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت آقای س.ع. ح. از اتهامات مذکور صادر واعلام میدارد ودرخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه ردیف اول نسبت به محکومیت وی به اتهام انتقال مال غیر نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص وفق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد واشکالی بر آن وارد نبوده و تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه نیز با جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد و همچنین تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه خانم س. الف. نیز مبنی بر اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بلحاظ صدور حکم برائت به شرح فوق و منتفی شدن قاعده تعدد مادی سالبه به انتفاء موضوع است علی هذا با این اوصاف تجدیدنظر خواهی را در خصوص اتهام انتقال مال غیر موجه ندانسته و ضمن رد آن مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون مازالبیان دادنامه تجدیدنظر خواسته رادر این خصوص تائید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
سیدکاظم ساداتی – علی دیزجی/پژوهشگاه قوه قضاییه