بزه خیانت در امانت نسبت به نوشته جات و اسناد نیز قابل تحقق است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۴۵۲۰۰۹۴۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۶/۲۰

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ص. ق. دایر بر خیانت در امانت نسبت به اسناد ریاست به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای تهران با بررسی اوراق پرونده صرفنظر از اعلام رضایت و گذشت شاکی پس از تحویل گرفتن اسناد و مدارک نظر به اینکه موضوع جرم خیانت در امانت مال باید باشد و اسناد مالکیت فی نفسه مال تلقی نمی گردد بنابراین به لحاظ عدم تحقق ارکان متشکله جرم خیانت در امانت و با استناد به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت متهم را صادر می نماید.رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزائی تهران -حسن پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن. نسبت به دادنامه شماره۸۰۰۲۲۵-۹۴ مورخ ۹۴/۳/۲۵ در پرونده کلاسه ۲۰۰۹۴۷-۹۳صادره از شعبه ۱۰۳۳ دادگاه کیفری ۲ تهران که به موجب آن آقای ص. ق. از اتهام خیانت در امانت نسبت به ((۱- سه جلد اسناد مالکیت به شماره های … ،۲- دو جلد شناسنامه مربوط به ف.الف. ن. و ع. ن. ، ۳- دو فقره کارت ملی مربوط به آقایان ف.الف. و ع. ن. ، ۴- یک برگ اصل بنچاق و یک برگ کپی ، ۵- وکالت کاری )) و با این استدلال که موضوع جرم خیانت در امانت باید مال باشد و اسناد مالکیت فی نفسه مال تلقی نمی گردد به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه تبرئه شده است ، نظر به اینکه طبق تصریح ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) نوشته جات و اسناد نیز موضوع جرم خیانت درامانت قرار می گیرند و عنایتا” به اینکه تجدیدنظر خوانده طبق سند عادی ۹۲/۵/۲۲ اسناد مذکور را بعنوان امانت جهت تشکیل پرونده شهرداری و درخواست صدور پروانه ساخت برای مدت پنج روز تحویل گرفته و بنابر آن بوده که اسناد مذکور را در مدت مذکور مسترد نماید و در جلسه ۹۴/۳/۲۰ دادگاه بدوی مشارالیه اسناد ردیف ۱ و ۵ را تحویل داده و تا کنون اسناد ردیف ۲ و ۳ و ۴ را مسترد نکرده است و عنایتا به اینکه تجدیدنظر خوانده با وصف ابلاغ وقت و تشکیل جلسه دادرسی در تاریخ ۹۵/۶/۲۰ حاضر نگردیده است و دفاعیات وی در دادگاه نخستین موجه نمی باشد لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و با احراز ارکان تشکیل دهنده جرم، بزهکاری وی را محرز تشخیص داده و به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته آقای ص. ق. را به اتهام خیانت در امانت یه یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید . رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
صادق جعفری شهنی – گودرز زمانی /پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *