بر اساس قانون ثبت، مالک ملک از نظر دولت، کسی است که ملک به نام وی ثبت شده و یا اینکه به طور رسمی به او انتقال داده شده باشد؛ بنابراین دعوای اعتراض ثالث اجرایی به استناد شهادت شهود در مقابل دارنده سند رسمی ملک پذیرفته نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۲۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۶/۲۳
 

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۱۶۲۳۰۰۹۳۱ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۲۳۰۰۲۲۶ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
رای دادگاه
در خصوص اعتراض آقای ع.ر. ص.م. با وکالت آقای ع. خ.الف. و خانم م. خ.الف. به طرفیت ۱- خانم الف. ف. ۲- آقای م. ص.م. نسبت به عملیات اجرائی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و رفع توقیف از دوسهم یک باب خانه به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش دو تهران و صدور دستور موقت و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که طبق ماده ۲۲ و مفهوم ماده ۲۴ قانون ثبت مالک املاک ثبت شده از نظر دولت کسی است که ملک به نام وی ثبت شده باشد و یا این که به طور رسمی به وی انتقال داده شود و با توجه به این که استناد به شهادت شهود نیز در مقابل اسناد رسمی موثر در مقام نمی باشد لذا شکایت معترض ثالث فاقد وجاهت قانونی تشخیص گردبده با استناد به مواد مرقوم حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمدحسن سودمند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۱۶۲۳۰۰۹۳۱ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۲۰ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای م. ص.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۱۶۲۳۰۰۲۲۶ مورخ ۹۵/۲/۲۰ صادره از شعبه ۲۴۳ دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۲۱۶۲۳۰۰۹۳۱ متضمن صدور حکم به رد دعوی رفع توقیف دو سهم از بیست و دو سهم یک باب خانه از پلاک ثبتی شماره … فرعی از … اصلی بخش دو تهران (ارثیه) با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیاورده است و نیز ایرادی از حیث شکلی و ماهوی نسبت به رای بدوی وارد نیست لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون معنون قطعی است.
شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
علی سیفی – فردین ارژنگی/ پژوهشگاه قوه قضاییه