برگزاری جشن های خانوادگی و میهمانیها و عروسی ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ (دایر کردن مرکز فساد و فحشا یا تشویق مردم به فساد و فحشا) خروج موضوعی دارد.