برخورد موتورسیکلت با یک قلاده سگ ولگرد منجر به مصدومیت ترک نشین از مصادیق حوادث  مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بوده و صندوق تامین خسارت های بدنی مسئول پرداخت خسارت است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به شماره
۱۳۹۹/۱۲/۱۶-۷/۹۹/۱۹۲۸
شماره پرونده: ۹۹-۶۸-۱۹۲۷ ک

 استعلام:

در یک حادثه رانندگی با موتورسیکلت در جاده آسفالته ییلاقات جنگلی شمال فردی که ترک نشین موتور بوده در اثر جراحت وارده دچار نقص عضو می شود؛ علت تامه آن ورود ناگهانی یک قلاده سگ ولگرد از لابلای اشجار و برخورد با موتورسیکلت بوده است. با توجه به اینکه راکب موتورسیکلت فاقد گواهینامه و بیمه موتورسیکلت است و از طرفی مقصر نیز شناخته نشده است، مسئول پرداخت دیه چه شخص و یا مرجعی است؟

 پاسخ:

در فرض استعلام که ترک نشین موتورسیکلت در اثر برخورد موتورسیکلت با یک قلاده سگ مصدوم و دچار نقص عضو شده است، با توجه به تعریف «حوادث» در بند «ب» ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵» و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» همین ماده، درصورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه با عنایت به ماده ۲۱ قانون مذکور، پرداخت دیه فرد مصدوم بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است.