برای رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه نیست

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۳/۶

شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۴۴

شماره پرونده : ۲۴۴-۱۴۱-۹۹ح

برای رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است .

استعلام :

در پرونده مطالبه مهریه در اجرای احکام ملکی توقیف میشود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجرای احکام ملک را خریداری کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است ، از آن رفع توقیف کند؟

پاسخ :

مستفاد از مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده ۱۴۶ این قانون ، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود ؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست ، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند .

همچنین برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است ، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست ؛ هرچند پس از رفع توقیف ، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است ، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.