بخشنامه ممنوعیت حضور پزشکان مرد در بخشهای درمانی مرتبط با زنان

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامهای خطاب به وزیر بهداشت نوشت:

 برخی از آقایان در برخی از مراکز درمانی در به عنوان کادر تخصصی یا غیر تخصصی (اعم از پزشک متخصص یا دستیار و کارورز، پرستار، تکنیسین، خدمه) در بخشهای مرتبط با امور زنان و زایمان مشغول به کار هستند.

دستور فرمایید… معاونتهای ذیربط در آن وزارتخانه، متناسب با تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت بانوان در سطح استان ها، برنامه ریزی لازم به منظور تامین و تخصیص کادر درمانی زن، اعم از پزشک متخصص زنان و بیهوشی، پرستار، تکنیسین اتاق عمل و… جهت حضور در مراکز درمانی در سراسر کشور را در دستور کار قرار دهند.

تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز… به ویژه موضوع ممنوعیت حضور آقایان در بخش های درمانی مرتبط با بانوان، شامل اتاقهای جراحی و زایمان، بخشهای تخصصی زنان و همچنین نظارت بر حسن اجرا و رعایت کامل آن از سوی واحدهای ذیربط مورد تاکید است.