با گذشت مدت زمان قابل توجه از زمان تحویل کالا(مثلا سه ماه)، ادعای معیوب بودن کالا متعارف و قابل پذیرش نخواهد بود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۲۶۷۰۰۱۱۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۸/۰۳
 
رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت تولیدی بازرگانی س. با وکالت پ. ع.م. و س. خ. به طرفیت شرکت د. به خواسته مطالبه ۲۴۴۵۲ یورو موضوع مناقصه مورخه۱۳۸۹/۱/۲۵ ومطالبه هزینه دادرسی بدین توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته اند شرکت موکلش برنده مناقصه تامین چسب… برای شرکت د. شده مناقصه مزبور سه محموله می شد لیکن پس از حمل و مصرف موفقیت آمیز آن سه محموله بنا به درخواست شرکت خوانده و طبق بند ۱۱ همان قرارداد شرکت موکل اقدام به ارسال محموله چهارم حاوی ۱۴۲۰۰ کیلوگرم چسب …. از همان نوع به ارزش خواسته نموده لیکن شرکت خوانده چند ماه پس از ورود کالا به بندر عباس صرفا به ادعای کلی مبنی بر معیوب بودن کالا بدون ذکر عیب آن بخش از ثمن معامله را پرداخت نکرده لذا بدین وسیله خواهان محکومیت خوانده به موضوع خواسته نموده است علیهذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به دعوی مطروحه خواهان و مفاد ومندرجات آن از جمله مفاد قرارداد مناقصه که به تایید نمایندگان حقوقی شرکت خوانده رسیده است و پذیرفته اند محموله چهارم نیز از ناحیه شرکت خواهان ارسال شده ولی به جهت عدم کیفیت لازم قابل استفاده نبوده ومراتب طی مکاتبات به شرکت نماینده شرکت خواهان اعلام شده ولی دلیل و مدرکی در جهت اثبات این دفاع که مکلف بوده وفق مفاد مناقصه عمل کنند صورت نگرفته و رعایت فرجه قانونی در جهت اعلام عیب صورت نگرفته است و نظر به رداین دفاعیات توسط وکلای خواهان و اینکه شرکت خواهان به موجب در خواست شرکت خوانده و در اجرای ماده۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت احتمالی را پرداخت نموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ومستندا به ماده ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی شرکت خوانده را به پرداخت ۲۴۴۵۲ یورو و پرداخت مبلغ ۲۶۴۶۸۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلا طبق تعرفه در حق شرکت خواهان محکوم واعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم استان تهران می باشد.
رئیس شعبه۷دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدجعفر هاشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت د. با نمایندگی ن.ش. و نمایندگی بعدی م.ح.ب. از دادنامه شماره ۹۳۰۷۹۳ مورخه ۹۳/۸/۲۸ صادره از شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۲۴۴۵۲ یورو و هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا رابطه قراردادی طرفین پرونده با توجه به قرارداد مناقصه مورخه ۸۹/۲/۲۵ محرز است. نماینده تجدیدنظر خواه تحویل ۱۴۲۰۰ کیلوگرم برچسب …. و انجام تعهد از ناحیه تجدیدنظر خوانده را قبول نموده است. ادعای معیوب بودن کالا از نظر فنی و عدم رعایت شرایط مناقصه از ناحیه تجدیدنظر خوانده متکی به دلایل محکمه پسند نمی باشد زیرا با وجود سه ماه ارسال کالا به تجدیدنظرخواه ، ادعای معیوب بودن قابل پذیرش نبوده و متعارف نمی باشد. استناد تجدیدنظر خواه به نامه شماره ۹۲/۱۳۵۰ ۹۱۳ مورخه ۹۲/۲/۲۸ متضمن اعلام عیب کالا نبوده و کافی بر مقصود نیست علاوه بر این علیرغم ادعای مکرر نماینده محترم تجدیدنظر خواه دلیلی جهت رعایت مفاد قرارداد در اعلام عیب در زمان متعارف ارائه نشده است بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت – عباس مؤذن/پژوهشگاه قوه قضاییه