با توجه به اینکه پدربزرگ ولی فرزند محسوب می شود ، وی از حق ملاقات نوه خویش برخوردار است

 

شماره دادنامه قطعی :

۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۵۴۶

تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

رأی دادگاه بدوی :

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۹۱۰۵۰۰۸۹۷

شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۲۹۱۰۵۰۰۷۳۲

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵

رأی دادگاه :

در خصوص دادخواست آقای س. م.الف. با وکالت بعدی آقای الف. ف. به طرفیت خانم ف. ر.ن. با وکالت و نمایندگی حقوقی نماینده بنیاد ش. به خواسته تعیین وقت ملاقات با نوه به نام ص. م شش ساله؛ دادگاه با توجه به اظهارات طرفین دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست دادخواست از جمله تصویر مصدق شناسنامه خواهان و گواهی حصر وراثت مرحوم م. م.الف.، رابطه‌ی ولایت قهری خواهان با مولی علیه وی خانم ص. م. محرز و مسلم است و هر چند که قانون، حق ملاقات با طفل را برای یکی از ابوین، آن هم در صورت عدم سکونت ایشان در منزل مشترک قائل شده و ابوین منصرف از جد پدری است .

اما با توجه به اینکه ملاقات جد پدری با طفل می‌تواند آثار مثبت روحی برای طرفین داشته باشد و در بسیاری از موارد در قانون جد پدری نیز مانند پدر دارای همان حقوق و تکالیف پدر می‌باشد که ملاقات جد پدری با مولی علیه می‌تواند از حقوق عرفی تلقی شود که قانون گذار نیز منعی در این خصوص نیاورده و از طرفی خوانده نیز برای ملاقات خواهان با فرزندش منعی قائل نشده و دفاع وی فقط در خصوص میزان ملاقات و نحوه‌­ی ملاقات می‌باشد، دادگاه با لحاظ مراتب فوق خواهان را درخواسته ی خود محق دانسته مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ملاقات خواهان با مولی علیه به نام ص. م. به مدت ده ساعت در هفته در روزهای جمعه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ عصر صادر و اعلام می‌دارد. مکان تحویل گرفتن و تحویل دادن طفل، کلانتری می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس

امیرحسین زارعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظرخواهی ف. ر.ن. به طرفیت س. م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۳۲ مورخ ۲۵/۱۲/۹۳ در پرونده کلاسه ۸۹۷ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس که به موجب آن حکم به ملاقات نوه برای پدر بزرگ صادر گردید، با عنایت به اینکه پدر بزرگ در واقع ولی فرزند محسوب می‌شود لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار

حمید سلیمانی – علی نجفی سواد رودباری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *