با توجه به اینکه وکالت، فقط در نفسِ وکالت مؤثر است، هرگاه متعلّقِ وکالت از بین برود یا موکّل، عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، وکالت منفسخ می شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۷۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۰۹

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ج. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت خواندگان ۱- الف. ۲- م. ۳- م. شهرت همگی ک. با وکالت آقای ک.ن. به خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره ۴۸۱۵ مورخه ۳۰/۳/۱۳۷۴ دفترخانه رسمی شماره … تهران و سند رسمی شماره ۲۳۷۱ مورخه ۲۹/۶/۷۹ دفترخانه … و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته ابطال سند رسمی وکالت شماره ۴۸۱۵ مورخه ۳۰/۳/۷۴ سابقاً در شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی کلاسه ۹۱۰۵۹۰ رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۱۰۷۸۲ مورخه ۲۸/۹/۹۱ گردیده است بنابراین موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و دادگاه به استناد بند ۶ ماده ۸۹ ناظر به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در این قسمت صادر و اعلام می نماید در خصوص خواسته دوم خواهان از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین و ملاحظه سند وکالت و سند رسمی یادشده صرف نظر از اصالت یا عدم اصالت وکالت نامه شماره ۴۸۱۵ مورخه ۳۰/۳/۷۴ نظر به اینکه موضوع وکالت نامه مذکور در مورد پلاک ثبتی ۸۱۹۰/۱۳۸ بخش ۱۲ تهران بوده و خواهان بعد از اعطاء وکالت به خوانده ردیف اول، در سال ۱۳۷۹ موضوع وکالت را خود انجام داده و طی سند شماره ۲۰۵۸ مورخه ۱۷/۳/۷۹ در دفترخانه … تهران پلاک ثبتی موضوع خواسته را بنام خود منتقل نموده است (از طرف دولت با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی پلاک ثبتی ۵۲۰۶۱/۱۳۸ به خواهان منتقل گردیده) بنابراین با توجه به اینکه وکالت فقط در نفس وکالت مؤثر است و هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد وکالت منفسخ می شود که در مانحن فیه خواهان مورد وکالت مذکور را خودش انجام داده و قطعه اول تفکیکی طی شماره ۵۲۰۶۱/۱۳۸ بخش ۱۲ تهران منجز شده از پلاک ۸۱۹۰/۱۳۸ طی سند شماره ۲۰۵۸ – ۱۷/۳/۷۹ دفترخانه … تهران به خواهان منتقل شده است و نظر به اینکه بعد از انجام مورد وکالت و انتقال پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان، تنظیم سند رسمی شماره ۲۳۷۱ مورخه ۲۹/۶/۷۹ توسط دفترخانه … تهران به استناد وکالت نامه شماره ۴۸۱۵ – ۳۰/۳/۷۴ فاقد وجاهت قانونی است و سردفتر مذکور می بایست در خصوص نحوه و چگونگی انتقال قطعه اول پلاک ثبتی ۵۲۰۶۱/۱۳۸ به خواهان بررسی های لازم را انجام داده و در صورت احراز صحت اظهارات وکیل وکالت نامه شماره ۴۸۱۵ – ۳۰/۳/۷۴، سند ۲۳۷۱ را تنظیم می نمود که در این خصوص به نظر دادگاه از ناحیه سردفتر قصور صورت گرفته است و با توجه به اینکه وکیل خواندگان دفاع موجهی ننموده است و نظر به استدلال صورت گرفته دعوی حاضر وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند رسمی شماره ۲۳۷۱ – ۲۹/۶/۷۹ دفترخانه ۴۹۵ و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۹۴/۱ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است .
رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. با وکالت آقای ک.ن. به طرفیت خانم م.ج. نسبت به دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۳۰/۱/۹۳ صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال سند رسمی شماره ۲۳۷۱ مورخ ۲۹/۶/۷۹ دفترخانه … و پرداخت خسارات دادرسی صادرگردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات متداعیین و اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات وبراساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *