با تحقق بیع، عدم دریافت ثمن خللی به ارکان و اعتبار آن وارد نمی کند؛ مگر این که بایع خیار تأخیر ثمن را اعمال و معامله را فسخ کند؛ بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی نیز با توجه به تحقق بیع منوط به تأدیه کامل ثمن نیست.

مستندات: ماده ۳۶۲ماده ۳۳۰قانون مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۴۲۳۰۰۴۳۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۱/۳۰

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای و. ش. فرزند ر. به طرفیت آقای م. ش. فرزند ر. به خواسته تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و خسارت دادرسی و دستور موقت منع نقل و انتقال پلاک ثبتی … بخش ۱۱ تهران به استناد سند عادی بیع. به این شرح که خواهان ادعا نموده ملک موضوع خواسته را از خوانده خریداری نموده و تاکنون انتقال سند صورت نگرفته. خوانده اعلام نموده که ثمن را دریافت نداشته. دادگاه نظر به اینکه مستندات ابرازی خواهان مؤید تحقق عقد بیع ناشی از تعهد و رضای متعاقدین نسبت به ملک موصوف است و عدم دریافت ثمن خللی به ارکان آن وارد نمینماید مگر اینکه فروشنده خیار تأخیر ثمن را اعمال و معامله را فسخ نموده باشد و نظر به اینکه هر معاملهای که واقع میشود اصل بر لزوم است مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. و خوانده دلیلی بر اجرای تعهدات قراردادی خود (موضوع خواسته) اقامه ننموده و ملک حسب پاسخ استعلام ثبتی در مالکیت وی مستقر میباشد. لذا به استناد مواد ۳۳۰ و ۳۶۲ قانون مدنی و ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به اجرای موضوعات خواسته فوق و پرداخت خسارت دادرسی برابر تعرفه در حق خواهان صادر و در خصوص دستور موقت نظر به عدم پرداخت خسارت احتمالی به استناد ماده ۳۱۰ قانون مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران – یوسف یعقوبی محمود آبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. به طرفیت آقای و.الف. ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۴۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی آپارتمان و انباری موضوع سند رسمی شماره پلاک ثبتی… بخش ۱۱ تهران در حق تجدیدنظرخوانده ملزم و محکوم شده است با بررسی پرونده از جمله اظهارات طرفین به شرح صورت مجلس دادرسی دادگاه محترم بدوی مبنی بر شراکت و مالکیت مشاعی طرفین و جوابیه ثبت مورد اعلامی تجدیدنظرخواه مؤثر در مقام نیست و تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یادشده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده. لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم نتیجتاً تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین حمیدی راد – محمود عاشورخانی/پژوهشگاه قوه قضاییه