بازپرس می تواند علاوه براخطار به کفیل یا وثیقه گذار، دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند.

تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
 شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۱۳۰
شماره پرونده: ۱۱۳۰-۱۶۸-۹۸ک

 استعلام:

چنانچه در پرونده کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم قرار تامین و قرار قبولی صادر شده باشد و سپس پرونده متهم احضار شود و بدون اعلام عذر موجه حاضر نشود، آیا می توان دستور جلب متهم را صادر نمود یا این که صرفاً می بایست به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود که متهم را تحویل دهند؟ چنانچه بتوان دستور جلب را صادر نمود، آیا می توان هم زمان با آن به کفیل یا وثیقه گذار نیز اخطار نمود که متهم را تحویل دهد؟

 پاسخ:

مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرار های تأمین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از جمله مواد ۲۱۷ و۲۳۰ آن، علی الاصول نتیجه عدم حضور متهمی که دارای کفیل یا وثیقه گذار است، اخطار به کفیل یا وثیقه گذار جهت تحویل وی ظرف مهلت قانونی است؛ تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب همزمان محکوم علیه در ماده ۵۰۰ این قانون که ناظر به محکوم علیه است و نیز تصریح ماده ۳۴۵ به امکان جلب متهمی که در جلسه دادگاه حاضر نشده است، مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه، نشان دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهای یاد شده است. بنابراین درصورتی که متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار است و به رغم احضار در دادسرا حاضر نشود، باید به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود تا وی را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل نماید. با این حال اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و ملاک ماده ۳۴۵ قانون فوق الذکر ایجاب می نماید، هرگاه بازپرس حضور متهم را در روز و ساعت معین لازم بداند و یا به علت دیگری تأخیر در حضور وی را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب اختلال در روند آن بداند، با قید این ضرورت و نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود، علاوه براخطاربه کفیل یا وثیقه گذار، می تواند دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *