ایذاء و یا تحقیر افراد توسط مقامات قضایی، ضابطان یا افرادی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، با احراز سایر ارکان متشکله جرم از جمله احراز سوء نیت مجرمانه، واجد وصف کیفری و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است.

تاریخ نظریه :
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شماره نظریه :
۷/۱۴۰۱/۷۲۱
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۷۲۱ ک

سوال:
آیا خشونت کلامی یا گفتاری قضات نسبت به متهمان و محکومان در صورتی که منطبق با عناوین جزایی شناخته شده در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (مانند توهین، تهدید، افترا) نباشد تنها از مصادیق تخلف انتظامی است یا میتواند خود جرم مستقلی باشد؟ به عبارت دیگر آیا به استناد ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع مجازات به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ خشونت گفتاری یک قاضی در صورتی که با رفتارهای موضوع بند «۶» قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲ منطبق باشد جرم محسوب شده و قابل مجازات کیفری است؟

پاسخ :

به موجب ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند جرم محسوب و مجازات آن به شرح مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ایذاء و یا تحقیر افراد توسط مقامات قضایی، ضابطان یا افرادی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، رفتار ارتکابی با احراز سایر ارکان متشکله جرم از جمله احراز سوء نیت مجرمانه، واجد وصف کیفری و مشمول ماده ۵۷۰ قانون پیش گفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *