اگر ملک در رهن باشد تا رفع مانع و فک رهن، تقسیم ترکه و فروش امکان پذیر نیست.

 

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۳۸۰۰۵۴۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۱/۲۶

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت خواندگان بر اساس دادخواست تقدیمی تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. یک باب خانه احداثی در پلاک… اصلی قطعه … و عندالزوم دستور فروش از طریق مزایده دادگاه وضعیت مالکیت را استعلام و پاسخ واصله ۲۲۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ حاکی است مالک رسمی، مورث طرفین است لیکن ۶ دانگ برابر سند رهنی ۸۰۱۹۵ مورخ ۱۳۶۴/۱/۱۸ دفتر … تهران در رهن بانک م. است توجهاً به پاسخ استعلام ثبتی و ملاحظه ستون انتقالات عرصه و اعیان این پلاک در رهن می‌باشد فلذا به اعتبار حق تقدم عینی و دینی بانک مرتهن نسبت به مال مرهونه تا رفع مانع و فک رهن تقسیم و فروش میسر نیست در این مرحله از دادرسی قرار رد دعوی صادر می‌گردد این قرار ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
قاضی مأمور به خدمت شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران – متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ط.، ف.، ف. و ط. همگی ز. به طرفیت آقایان ح.، م. و خانم‌ها ع. و م. خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۹۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان دائر بر تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. صادر گردیده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون فوق‌الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین رجاء – مجید دوستعلی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *