اگر ملک در رهن باشد تا رفع مانع و فک رهن، تقسیم ترکه و فروش امکان پذیر نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۳۸۰۰۵۴۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۱/۲۶

 رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهانها به طرفیت خواندگان بر اساس دادخواست تقدیمی تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. یک باب خانه احداثی در پلاک… اصلی قطعه … و عندالزوم دستور فروش از طریق مزایده دادگاه وضعیت مالکیت را استعلام و پاسخ واصله ۲۲۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ حاکی است مالک رسمی، مورث طرفین است لیکن ۶ دانگ برابر سند رهنی ۸۰۱۹۵ مورخ ۱۳۶۴/۱/۱۸ دفتر … تهران در رهن بانک م. است توجهاً به پاسخ استعلام ثبتی و ملاحظه ستون انتقالات عرصه و اعیان این پلاک در رهن میباشد فلذا به اعتبار حق تقدم عینی و دینی بانک مرتهن نسبت به مال مرهونه تا رفع مانع و فک رهن تقسیم و فروش میسر نیست در این مرحله از دادرسی قرار رد دعوی صادر میگردد این قرار ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
قاضی مأمور به خدمت شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران
رئیس و مستشار شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران