اگر صادرکننده چک، فوت کند آیا بانک می تواند تا قبل از تعیین ورثه و انحصار وراثت، نسبت به پرداخت وجه چک اقدام کند؟

به موجب ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی با فوت متوفی، بدهی های مدت دار وی حال می گردد. لذا چنانچه صادرکننده چک، بعد از صدور چک، فوت نماید کلیه دیون وی حال شده و حتی اگر تاریخ چک فرا نرسیده باشد دارنده چک میتواند با مراجعه به بانک نسبت به مطالبه وجه چک اقدام نماید. ولیکن در رویه معمول، بانکها از پرداخت وجه چک خودداری می نمایند که شخص ناگزیر به اقامه دادخواست مطالبه وجه چک به طرفیت ورثه متوفی است.