اگر حقوق به صورت دستی باشد اثبات رابطه کاری امکان پذیر است؟

کارگرانی که به صورت دستی حقوق دریافت می کردند، برای اثبات رابطه کاری داشتن لازم است یک سری از مدارک را داشته باشند.

مجموعه مدارک لازم برای شکایت از کارفرما که منجر به اثبات کار کردن کارگر در کارگاه مورد نظر میباشد:
۱.حکم استخدام یا ارتقاء شغلی همچنین حکم تغییر سمت ( موارد اشاره شده باید تاریخ آن مربوط به دوره ادعای رد نشدن حق بیمه باشد)
۲. لیست های حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تایید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
۳.دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه
۴.لیست های حقوق کارگاه
۵.گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
۶.فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
۷.کارت افتتاح حساب بانکی
۸.کارت های حضور و غیاب و ورود و خروج و دفتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
۹.کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار
۱۰.معاینات پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی)
۱۱.سایر مدارک متقن
۱۲.ارائه آراء صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ( شکایت از کارفرما مبنی بر عدم رعایت ماده ۱۴۸ قانون کار )
تذکر: بدیهی است که همه کارگران تمام مدارک فوق را ندارند و منظور این است که هر کدام از مدارک می تواند به عنوان سند یا دلیلی برای اثبات اشتغال در کارگاه باشد.
اگر هیچکدام از موارد بالا موجود نباشد باید اداره کار مامور تحقیق برای کارگاه بفرستد.
مجموعه مدارک شناسایی فرد بیمه شده که حق بیمه آن پرداخت نشده:
اصل و کپی شناسنامه
اصل و کپی کارت ملی
اگر مدعی فوت شده باشد : اصل و کپی انحصار وراثت
اگر مدعی بیمار باشد یا در موارد دیگر وکیل گرفته باشد :اصل و کپی وکالتنامه وکیل قانونی مدعی
دفترچه بیمه ( در صورت داشتن)