اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرسد چه خواهد شد؟

در صورتی که اموال بدهکار در مزایده به فروش نرسد پس از برگزاری مزایده سوم توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی درباره تسهیلات بانک و عدم فروش مرهونه، در صورتی که ارزش ملک ۳ برابر بدهی بانکی باشد، بانک و یا دادگاه به لحاظ حقوقی اقدامات قانونی را انجام میدهد.

مطابق با ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد، طلبکار میتواند مال دیگری از بدهکار معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بکند یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را کند و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت.