آیا طرح دعوی از سوی خواهانهای متعدد به طرفیت خوانده واحد یا متعدد با موضوع واحد به عنوان مثال اعسار امکانپذیر است؟

۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۷/۹۸/۱۸۰
شماره پرونده: ۱۸۰-۱۲۷-۹۸ ح

استعلام:
آیا طرح دعوی از سوی خواهانهای متعدد به طرفیت خوانده واحد یا متعدد با موضوع واحد به عنوان مثال اعسار امکانپذیر است؟

پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۱۵/۸۵/۳۸۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ به شماره ثبت وارده ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسیس مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مستفاد از ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصل، استقلال دعاوی است و دعاوی متعدد اعم از آن، که خواهان و خوانده آن واحد یا متعدد باشد، علیالاصول باید مستقلاً مطرح شود مگر آنکه ارتباط کامل داشته باشند. بنابراین در فرض سؤال ، دعوای اعسار با توجه به ماده ۲۴ قانون یادشده دعوای تبعی (فرعی) است و طرح توأمان دعاوی اعسار تابع طرح توأمان دعاوی اصلی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *