آیا در مورد سهل البیع نبودن مال معرفی شده جهت استیفای محکوم به، میتوان از مال رأساً رفع اثر نمود؟

۱۳۹۸/۰۶/۱۱
۷/۹۸/۷۷۲
شماره پرونده: ۷۷۲-۳/۱-۹۸ح

استعلام:
آیا در مورد سهل البیع نبودن مال معرفی شده جهت استیفای محکوم به، میتوان از مال رأساً رفع اثر نمود و مطابق با قانون اجرای رأی را پیگیری نمود؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۱/۱۶۶۴۳/۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ به شماره ثبت وارده ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه باید اولاً، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم به و هزینه های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین چنانچه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند اینکه فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *